Funktionelle Gruppen

Verzeichnis funktioneller Gruppen in der Chemie.Acetonyl

Acetyl

Acridyl

Acryloyl

Aldehyd

Alkoxy

Alkyl

Allophanyl

Amino

Benzolmethanaminium

Benzyl

Benzyliden

Biotinoyl

Capryloyl

Carboxyl

Cinnamoyl

Cinnamyl

Cinnamyliden

Epoxy

Farnesyl

Geranyl

Hydrocarbyl

Hydroxy

Keto

Lauryl

Mesityl

Methin

Methoxy

Methyl

Methylamino

Methylen

Organyl

Peptid-Bindung

Phenacyl

Phenyl

Phosphono

Phthaloyl

Prenyl

Ureido

Vinyliden

Ylo


 


Aktualisiert am 02. September 2017.© 1996 - 2017 Internetchemie ChemLin